•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Profesor nadzwyczajny - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie naukowej prawo w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać tytuł naukowy profesora nauk prawnych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność prawo europejskie oraz mieć znaczące osiągnięcia zawodowe, wykazywać aktywność w podanej wyżej dyscyplinie naukowej, posiadać znaczące osiągnięcia dydaktyczne oraz predyspozycje do kierowania zespołami naukowymi.

Od kandydata oczekuje się w szczególności:

 • podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawowym miejscu pracy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych;
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego* i bardzo dobrej, udokumentowanej znajomości języka angielskiego lub francuskiego, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • posiadania dorobku naukowego odpowiadającego studiom na kierunku administracja w tym w zakresie współczesnego prawa administracyjnego związanego z działaniem  struktur UE i prawem UE;
 • prowadzenia działalności naukowej poświadczonej publikacjami i pracami naukowymi;
 • udokumentowanej dorobkiem naukowym i dydaktycznym znajomości współczesnego prawa wspólnotowego, działania struktur UE, problematyki związanej z nauką o administracji w zakresie prawa UE i struktur UE;
 • udokumentowanego, co najmniej 4-letniego, doświadczenia w prowadzeniu zajęć w szkołach wyższych, szczególnie w zakresie tematycznym obejmującym współczesne prawo administracyjne lub działanie struktur UE lub problematykę związaną z nauką o administracji w zakresie prawa UE i struktur UE;
 • udokumentowanego, co najmniej 5-letniego doświadczenia w tworzeniu analiz związanych z funkcjonowaniem organów państwa lub organizacji UE;
 • czynnego udziału w życiu naukowym  związanym z w/w zakresem;
 • posiadania zainteresowań naukowych odpowiadających studiom I i II stopnia na kierunku administracja;
 • gotowości i umiejętności do prowadzenia wykładów, studenckich prac dyplomowych o tematyce dotyczącej zagadnień prawnych i administracyjnych;          
 • opracowania co najmniej 1 wniosku o grant badawczy w okresie zatrudnienia;
 • w przypadku profesora tytularnego deklaracji, że działalność badawcza umożliwi zaliczenie kandydata do minimum kadrowego do uprawnień do doktoryzowania w zakresie nauki o administracji;
 • udokumentowanego, co najmniej 2-letniego doświadczenia w kierowaniu zespołami naukowymi w instytucji naukowej.

* w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej warunek ten uważamy za spełniony.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpisy dyplomów doktora nauk prawnych, doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność prawo europejskie lub aktu nadania tytułu naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego w zakresie kształcenia na I i II stopniu jednego z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
 • oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego, po przepracowaniu jednego roku w PW, w zakresie uprawnień do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie nauki o administracji;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do osób (liczba N) prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe przy wnioskowaniu o przyznanie środków na działalność statutową;
 • wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat i po uzyskaniu stopnia doktora hab.) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający:
  • zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
  • spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi (z podziałem na książki i monografie, artykuły w czasopismach wymienionych w częściach A lub C (JCR; ERIH) oraz B wykazu ministra właściwego ds. nauki i innych czasopismach, referaty opublikowane w materiałach naukowych konferencji ujętych w bazie WoS i innych konferencji oraz patentów i ważniejszych opracowań badawczych; należy załączyć odbitki kilku (np. trzech) publikacji uznanych za najważniejsze,
  • wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego (np. projekty badawcze NCN, NCBiR, projekty w Programach UE realizowane w Uczelni, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
  • imienny wykaz wypromowanych doktorów, z podaniem daty nadania stopnia naukowego, i doktoratów w toku, z podaniem daty wszczęcia przewodu doktorskiego,
  • wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora pomocniczego oraz wykaz funkcji opiekuna naukowego doktorantów,
  • spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta instytucji, dla której opracowano recenzję,
  • wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.10.2017 r. w Sekretariacie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 203, tel. (22) 234-59-58 lub (22) 234-64-17.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów. Wygranie konkursu nie oznacza decyzji o zatrudnieniu.

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 13.09.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 13.09.2017 15:26

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 13.09.2017 15:26