•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Chemiczny

Dziekan Wydziału Chemicznego ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w zakresie chemii lub technologii chemicznej;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu strukturalnych badań związków chemicznych;
 • znajomość metod stosowanych w analizie strukturalnej związków chemicznych, w szczególności z wykorzystaniem metody dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego;
 • umiejętność pracy zespołowej oraz doświadczenie we współpracy naukowej przy realizacji projektów badawczych i grantów;
 • doświadczenie w prowadzeniu audytoryjnych i laboratoryjnych zajęć dydaktycznych z zakresu krystalografii strukturalnej oraz chemii ogólnej i nieorganicznej;
 • zobowiązanie do uczestnictwa w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze;
 • zobowiązanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych związanych z działalnością dydaktyczną oraz naukową Katedry.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 114 ust. 5-7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) i w § 138 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 • oświadczenie o niekaralności.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.09.2017 r. w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-75 07. Bliższych informacji udziela: Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego – prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski, Gmach Chemii ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 419, tel.: (+48 22) 234-5348, e-mail: janusz@ch.pw.edu.pl.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.10.2017 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Dziekan WCh

w dniu: 01.09.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 01.09.2017 13:41

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 01.09.2017 13:41