•  

BIP PW / Ogłoszenia

Protokół z wyboru partnera

W wyniku prowadzonego przez KNEiS Politechniki Warszawskiej naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym" nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BP0/17na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacj i na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku  pracy i społeczeństwa na podstawie ogłoszenia z dnia 7.04.2017 r. zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej, w terminie 7.04-4.05.2017 (do godz. 1 2.00) złożono 2 oferty:

1 )  Syntea S.A., 20-704 Lublin , u l. Wojciechowska 9a

2)  INVESTIN Sp. z o.o. ul. Sapieżyńska 10, 00-215 Warszawa

Obie oferty spełniają wymagani a formalne przedstawione w zapytaniu dotyczącym naboru partnera.

Oferty oceniono wg następujących kryteriów:

  1. Zgodności działania oferenta z celami projektu i partnerstwa (punktacja 0-5)
  2. Oferowany wkładu  partnera  (punktacja  0-35)
  3. Proponowana koncepcja wniosku o dofinansowanie, rodzaju i zakresu merytorycznego działań - w tym działań edukacyjnych - w projekcie (punktacja 0-40)
  4. Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE (punktacja 0-20)

W wyniku analizy i porównania ofert przyznano następującą punktację w poszczególnych kryteriach:

LP Nazwa kryterium Investin  sp. z o.o. Syntea S.A.
1 Zgodności działania oferenta z celami projektu i partnerstwa
(punktacja od 0-5)
Przyznano 2 punkty

Przyznano              5

punktów

2 Oferowany wkładu partnera
(punktacja 0-35)
Przyznano            16
punktów
Przyznano            35
punktów
3 Proponowana koncepcja wniosku o dofinansowanie, rodzaju i zakresu merytorycznego działań - w tym działań edukacyjnych - w projekcie
(punktacja 0-40)
Przyznano 23 punkty Przyznano            35
punktów
4 Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE (punktacja od 0-20) Przyznano            20
punktów
Przyznano            20
punktów
  Ocena  łączna Przyznano            61 punktów Przyznano            95
punktów

Syntea S.A. przedstawiła dodatkowe certyfikaty i referencje dotyczące realizowanych przez siebie projektów. Investin sp. z o.o. nie przedstawiła dodatkowych dokumentów potwierdzających działalność.

Na podstawie analizy i porównania ofert do roli Partnera wybrano: Syntea SA, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a.

Oceny w dniu 17.05.2017 dokonała komisja w składzie:

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW - dyrektor KNEiS, przewodnicząca komisji

dr Barbara Felic, zastępca Dyrektora ds. Studiów

mgr Joanna Jamowska

Wytworzył(a): Dyrektor KNEiS

w dniu: 18.05.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 19.05.2017 13:31

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 19.05.2017 13:31